Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van Estrella Blanca: workshops, groepslessen en individuele sessies. Als je hier vragen of opmerkingen over hebt, dan horen wij dit graag via het contactformulier of via info@estrella-blanca.com

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met daarbij genoemde betekenis gebruikt:

 1. Estrella Blanca – gebruiker van deze algemene voorwaarden
 2. Klant- afnemer van een dienst of product van Estrella Blanca
 3. Diensten en producten – de diensten en producten die een klant kan afnemen bij Estrella Blanca
 4. Overeenkomst – de overeenkomst tot dienstverlening of levering van een product

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle diensten en producten van Estrella Blanca, ook als een derde partij wordt ingehuurd om diensten te verlenen namens Estrella Blanca.
 2. Bij wijziging of aanvulling van deze voorwaarden, laat Estrella Blanca dat weten via de contactgegevens van de klant die bij ons bekend zijn. Als Estrella Blanca de Klant niet kan bereiken, zijn de gewijzigde voorwaarden wel van toepassing. Als er tijd nodig is om aan de wijzigingen of aanvullingen te voldoen, krijgt Estrella Blanca de tijd om aan deze wijzigingen of aanvullingen te voldoen en dit is nooit grond om deze voorwaarden op te zeggen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klanten (van diensten en producten van Estrella Blanca of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige voorwaarden van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomst tussen Estrella Blanca en de klant komt tot stand door de betaling door de klant via de productwebsite (producten en diensten worden uitsluitend vooraf via de website betaald).
 2. De betaling geldt als de definitieve inschrijving voor een workshop, groepsles, rittenkaart of behandeltraject.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Estrella Blanca zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. In alle gevallen waarin Estrella Blanca dat nuttig of nodig acht, heeft zij het recht om – in overleg met de klant – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Bij vragen kan een klant Estrella Blanca 24 uur per dag een bericht sturen via de contactpagina van de website. Estrella Blanca streeft ernaar administratieve en inhoudelijke e-mails zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee dagen te beantwoorden.
 4. Een klant van diensten of producten van Estrella Blanca die ontevreden is, of opmerkingen of tips of vragen heeft, wordt met klem verzocht dit altijd te laten weten aan Estrella Blanca.
 5. Na afloop van een behandeltraject of workshop vraagt Bewustmaker de Klant naar de tevredenheid via een feedback formulier.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Estrella Blanca is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van de Klant of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Estrella Blanca draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door haar bij een Overeenkomst worden ingeschakeld.
 2. Individuele sessies specifiek: Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Estrella Blanca en de klant plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Estrella Blanca zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud of het verloop van deze contacten tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Workshop en groepslesspecifiek: Estrella Blanca en iedere deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. De ideeën, achterliggende concepten, het copyright, en het auteursrecht op alle diensten en producten van Estrella Blanca en op alle eventueel verstrekte materiaal blijven eigendom van Estrella Blanca. Uitgereikt materiaal wordt eigendom van de klant, maar het is niet toegestaan dit te veelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Estrella Blanca.
 2. Estrella Blanca is gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Klanten.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. Diensten en producten van Estrella Blanca worden uitsluitend vooraf -zonder termijnen of voorwaarden- via overboeking door de klant betaald.
 2. De prijzen op de productwebsite van Estrella Blanca zijn van toepassing, oude prijzen en prijzen op websites van derden zijn nadrukkelijk niet van toepassing.
 3. Estrella Blanca kan ten alle tijden de prijzen wijzigen. Prijswijzigingen gelden nooit voor reeds betaalde termijnen.

Artikel 8. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Estrella Blanca kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs begrijpelijk is dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Estrella Blanca is niet gehouden aan het nakomen van verplichtingen als Estrella Blanca daardoor gehinderd wordt door een omstandigheid -voorzien of niet voorzien- die niet te wijten is aan schuld, en door situaties van overmacht door buitenkomende oorzaken waarop Estrella Blanca geen invloed kan uitoefenen. Bij workshops of groepslessen en ziekte van een docent, zullen alle ingeschreven cursisten daarvan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld en zijn cursisten welkom op een reeds geplande of nieuw te plannen lesdatum.
 3. Estrella Blanca is niet aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die de klant kan lijden door gebruik van diensten en/of producten van Estrella Blanca.
 4. Klanten van diensten en producten van Estrella Blanca vrijwaren Estrella Blanca voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Estrella Blanca toerekenbaar is.

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden

 1. Estrella Blanca heeft het recht om zonder opgaaf van reden een groepsles, workshop of behandeling(straject) te annuleren of deelname van een klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Estrella Blanca betaalde bedrag.
 2. De klant heeft na betaling voor een dienst of product zonder redevoering een herroepingsrecht van 14 dagen, waarna Estrella Blanca het volledige aankoopbedrag binnen twee weken terugstort.
 3. Workshop specifiek: Bij annulering tussen 14 dagen na betaling en 14 dagen tot aanvang van een workshop krijgt de klant 50% van het betalingsbedrag terug. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een eerste trainingsdag kan een klant ter voorkoming van inkomstenderving helaas geen betalingsbedrag terugkrijgen. De klant kan altijd kosteloos een workshop-reservering van datum wijzigen, indien beschikbaar, tot 14 dagen voor aanvang van de workshop.
 4. Individuele sessie specifiek: Een individuele sessie kan tot 48 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur kan een klant ter voorkoming van inkomstenderving helaas geen betalingsbedrag terugkrijgen.

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend, en worden binnen 1 week behandeld en per e-mail wordt hierover gecommuniceerd. Als het langer duurt om de klacht te behandelen dan worden partijen binnen 1 week per e-mail in kennis gesteld van de vertraging en de reden hiervoor en een indicatie wanneer er uitsluitsel kan worden gegeven aan de uitkomst van de klacht.
 2. Bij een klacht zullen beide partijen zich eerst tot het uiterste inspannen om in onderling overleg het geschil te beslechten. Wanneer Estrella Blanca en de klant niet tot overeenstemming komen….
 3. Alle klachten en alle resulterende e-mail communicatie (andere communicatie gebruiken wij nadrukkelijk niet voor klachten) worden geregistreerd en tenminste 2 jaar bewaard.
 4. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 5. Als deze voorwaarden niet voldoen, zijn de Europese en Nederlandse wetgeving van toepassing, inclusief de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.